Algemene voorwaarden Stal De Voorsprong

1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Stal De Voorsprong: Eenmanszaak, gevestigd te Groningen (Hoogstraatje 6, 9711LN). De stal accommodatie van Stal de voorsprong is gevestigd te Zuidwolde 7921JH aan de Nijverheidsweg 41.       

Eigenaar: Lianne Jannieke Koopmans.  Opdrachtgever: Eigenaar van het paard, zijnde de natuurlijke persoon, rechtspersoon of zelfstandige, waarmee Stal De Voorsprong een overeenkomst aangaat.
Het paard: Paard of de pony waarop een overeenkomst betrekking heeft.

2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten en opdrachten verricht of te verrichten door Stal De Voorsprong en op alle overeenkomsten die door Stal De Voorsprong met Opdrachtgever worden aangegaan. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3 Africhting/training
1. Stal De Voorsprong houdt zich bezig met het africhten en trainen van paarden van derden voor verschillende doeleinden, zoals: zadelmak maken, doorrijden,  keuringsklaar maken, verkoopklaar maken, etc.
2. Ten aanzien van de africhting/training van het paard rust op Stal De Voorsprong een inspanningsverplichting. Stal De Voorsprong zal het paard van Opdrachtgever naar behoren huisvesten, verzorgen en naar zijn beste inzicht en vermogen africhten/trainen passend bij de leeftijd, het niveau, en de kwaliteiten van het paard.
3. In het kader van de africhting/training kan het paard tevens worden getraind op de openbare weg en/of worden gelongeerd. Ook kan het paard tijdens het verblijf bij Stal De Voorsprong vrije beweging krijgen in de paddock of binnenbak.
4. De eigenaar van Stal De Voorsprong (Lianne Koopmans) is de aangewezen persoon die het paard africht/traint. Het is mogelijk dat een stalruiter/medewerker/stagiaire van Stal De Voorsprong ondersteunende werkzaamheden verricht waaronder af en toe het paard kunnen longeren of anderszins trainen, dit naar inzicht van Stal De Voorsprong.
5. Stal De Voorsprong houdt Opdrachtgever regelmatig op de hoogte van de vorderingen van het paard. Opdrachtgever kan het paard bij stal De Voorsprong komen bezoeken na telefonische afspraak.
6. Africhting/training en stalling van het paard en overige af te nemen diensten is volledig op eigen risico van Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor het betreden van de stal en het terrein van Stal De Voorsprong en het volgen van instructie.

4 Paspoort, enting en ontwormen
1. Het originele paspoort van het paard zal bij aankomst van het paard door Opdrachtgever aan Stal De Voorsprong worden overhandigd. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het paard is voorzien van een chip en dat het paard is geregistreerd, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving terzake de identificatie en registratie van paarden. Opdrachtgever vrijwaart Stal De Voorsprong voor alle schade (inclusief kosten en boetes), die Stal De Voorsprong lijdt als gevolg van schending door Opdrachtgever van voornoemde wet- en regelgeving. 

2. Het paard dient bij aankomst en gedurende het verblijf bij Stal De Voorsprong te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Mocht het paard niet correct zijn gevaccineerd dan zal Opdrachtgever het paard zo snel mogelijk laten vaccineren incl. bijbehorende basisenting. Voorts dient het paard bij aankomst te zijn ontwormd en vrij te zijn van (besmettelijke)ziektes.

 3. Opdrachtgever is (en blijft) ook gedurende de overeenkomst met Stal De Voorsprong zelf verantwoordelijk voor tijdige periodieke entingen en ontwormen van het paard en dient daar ook verder zelf voor zorg te dragen. In overleg met de Opdrachtgever kan Stal De Voorsprong in een voorkomend geval voor ontwormen zorgdragen. De kosten hiervan zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend.

 4. Opdrachtgever is verplicht om Stal De Voorsprong te informeren omtrent bij hem/haar bekende relevante (eerdere) aandoeningen, gedragsproblemen en/of blessures van het paard, evenals eventuele medicijnen en/of allergieën etc.

5. Kosten en tarieven

1. De kosten voor stalling en africhting/training worden berekend op basis van de door Stal De Voorsprong gehanteerde tarieven. Deze tarieven worden door Stal De Voorsprong bij het aangaan van de overeenkomst met Opdrachtgever vastgesteld en zijn beperkt tot de daarin genoemde dienst. De kosten voorruwvoer, krachtvoer en bodembedekking zijn bij het tarief inbegrepen.                  

2. Stal De Voorsprong zal aan Opdrachtgever na afloop van een africhtings-/trainingsperiode een factuur zenden.
3. Niet bij de tarieven inbegrepen zijn de bijkomende kosten, zoals kosten van veterinaire verzorging of behandeling door een dierenarts, hoefsmid, ontwormen, en overige bijkomende kosten voortvloeiend uit de overeenkomst. Deze bijkomende kosten worden afzonderlijk aan Opdrachtgever doorberekend en door Opdrachtgever aan Stal De Voorsprong vergoed. De bijkomende kosten worden op de onder 5.2. genoemde factuur gespecificeerd. Kosten van veterinaire zorg of hoefsmid dienen bij voorkeur rechtstreeks door Opdrachtgever aan de betrokken dierenarts of hoefsmid te worden voldaan. Indien Stal De Voorsprong deze kosten heeft voorgeschoten kan een separate factuur worden gestuurd welke per omgaande (uiterlijk binnen 7 dagen) door Opdrachtgever dient te worden voldaan.

6 Betaling                                                                                                                           

1. Betaling door Opdrachtgever vindt plaats door middels van contante betaling of overmaking naar het in de factuur genoemde bankrekeningnummer, ten name van Stal De Voorsprong, onder vermelding van het factuurnummer, vooraf aangaande nieuwe termijn of na afloop van een africhtingen/trainingsperiode . Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.

2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in verband met zijn financiële verplichtingen dan zal het paard de stal (op de gehuurde accommodatie) van Stal De Voorsprong niet verlaten voordat Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.

 7 Aanvang en duur 

 1. De duur van de africhtings/trainingsovereenkomsten wordt bepaald in gezamenlijk overleg en gaat in op de datum van aankomst van het paard op de stal accommodatie van Stal de Voorsprong.

2. De overeenkomst kan te allen tijde door elk van de partijen worden beëindigd, waarbij geen opzegtermijn geldt.
3. Partijen kunnen tevens ten alle tijde in overleg en met wederzijds goedvinden een datum bepalen waarop de africhting/training en daarmee de overeenkomst eindigt en het paard zal worden opgehaald.                                

4. Opdrachtgever is in alle gevallen verplicht om bij het einde van deze overeenkomst aan zijn/haar betalingsverplichtingen te hebben voldaan voor (of uiterlijk op) het moment dat het paard bij Stal De Voorsprong wordt opgehaald.

8 Dierenarts                 

Stal De Voorsprong zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van ziektes, gezondheidsproblemen of blessures van het paard die tijdens de africhtings-/trainingsperiode worden geconstateerd. Bij afwezigheid of onbereikbaarheid van de Opdrachtgever zal Stal De Voorsprong naar eigen inzicht de nodige zorg (laten) verlenen. Stal De Voorsprong zal met Opdrachtgever overleggen over het inschakelen van een dierenarts. In spoedeisende gevallen en/of situaties van nood (een acuut en/of (mogelijk) levensbedreigend gezondheidsprobleem) is Stal De Voorsprong zelfstandig bevoegd om zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever een dierenarts in te schakelen, een en ander op kosten van Opdrachtgever. Of er sprake is van een dergelijk noodgeval, is ter beoordeling van Stal De Voorsprong. Iedere aansprakelijkheid op grond van tekortkomingen en fouten van een door Stal De Voorsprong ingeschakelde dierenarts is uitgesloten.

9 Hoefsmid 

Stal De Voorsprong zal in overleg met en op kosten van de Opdrachtgever het paard regelmatig door een hoefsmid laten bekappen en/of beslaan.

10 Vervoer                                 

Stal De Voorsprong zal het paard niet vervoeren of op een ander adres stallen zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever, tenzij het paard dringende veterinaire hulp behoeft en in het kader hiervan vervoerd en elders gestald dient te worden.

11 Instructie                       

1. Na afloop (of tijdens de periode) van de africhting/training van het paard door Stal De Voorsprong kan Opdrachtgever (of diens gezinslid/ruiter), indien naar inzicht en beoordeling van Stal de Voorsprong de omstandigheden dit toelaten, het paard zelf komen rijden op de accommodatie van Stal De Voorsprong, uitsluitend na overleg met en instemming van Stal De Voorsprong en onder diens begeleiding. Het dragen van een veiligheidscap is verplicht.

2. Het berijden van het paard door (of namens) Opdrachtgever bij en onder begeleiding van Stal De Voorsprong geschiedt geheel voor eigen risico van Opdrachtgever.

12 Aansprakelijkheid Stal De Voorsprong                    

1. De africhting/training en stalling/huisvesting van het paard op grond van deze overeenkomst alsmede het verblijf op en om het terrein van Stal De Voorsprong geschiedt geheel voor eigen risico van de Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor het berijden van het paard door (of namens) Opdrachtgever bij en onder begeleiding van Stal De Voorsprong                 

2. Stal De Voorsprong is niet aansprakelijk voor ongevallen, schade aan het paard, diefstal van of schade aan goederen behorende bij het paard, diefstal van het paard of schade veroorzaakt door het paard o.a. aan derden.  3. Stal De Voorsprong is slechts dan ten opzichte van de Opdrachtgever aansprakelijk voor (directe) schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Stal De Voorsprong, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Stal De Voorsprong dient te worden betracht, dan wel deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Stal De Voorsprong. 

4. Stal De Voorsprong is ten opzichte van Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door Opdrachtgever (of diens gezinsleden, ruiter, verzorger, gasten e.d.) van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Stal De Voorsprong.
5. Stal De Voorsprong is nimmer gehouden jegens de Opdrachtgever tot enige vergoeding van indirecte schade verband houdende met, dan wel veroorzaakt door, een tekortkoming in de uitoefening van de overeenkomst, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Indien er al enige aansprakelijkheid van Stal De Voorsprong mocht bestaan voor directe kosten en schade dan is deze beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Stal De Voorsprong afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat en in het desbetreffende geval op grond van deze verzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Stal De Voorsprong in het desbetreffende jaar aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.

13 Aansprakelijkheid Opdrachtgever en verzekering
1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade toegebracht door hem/haarzelf, zijn/haar gezinsleden, gasten, ruiters of verzorgers en zijn/haar dieren waaronder het paard, aan Stal De Voorsprong, de bij Stal De Voorsprong werkzame personen en schade aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Stal De Voorsprong voor eventuele aanspraken dienaangaande.
2. Het is Opdrachtgever bekend dat het paard tegen brand, diefstal en andere schade verzekerd kan worden. Opdrachtgever dient hiervoor zelf zorg te dragen. Verder dient Opdrachtgever te beschikken over een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, ook wanneer het paard bij derden is gestald en/of door derden wordt getraind.

14 Slotbepalingen
1. Op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Stal De Voorsprong is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechters te Assen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 1 oktober 2019